Algemene voorwaarden Huidkliniek Friesland

 

Algemeen

 • In deze voorwaarden wordt onder ‘de behandelaar’, verstaan de (para-)medische professional werkzaam bij Huidkliniek Friesland gevestigd te Bolsward. De behandelaars (huidtherapeuten) zijn allen lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en werkzaam conform de vigerende beroepscode van de NVH.
 • Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de patiënt en Huidkliniek Friesland.
 • Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Huidkliniek Friesland voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
 • Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex boek 7, titel 7, afdeling 5 van het burgerlijk Wetboek) tussen Huidkliniek Friesland en de patiënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.
 • De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 1. Definities en begrippen

Huidkliniek Friesland

De rechtspersoon Huidkliniek Friesland, statutair gevestigd te Bolsward aan de Thomasstraat 3C, 8701XJ, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83320105.

Opdrachtgever

Degene die voor zichzelf of voor een bepaalde derde een behandelingsovereenkomst sluit met Huidkliniek Friesland.

Behandeling

Het verrichten van paramedische handelingen, waaronder begrepen alle verrichtingen voor cosmetische en huid verbeterende doeleinden.

Patiënt

De natuurlijke persoon op wie de behandeling rechtstreeks betrekking heeft.

Behandelingsovereenkomst

De overeenkomst waarbij Huidkliniek Friesland zich tegenover de opdrachtgever verbindt tot uitvoeren van een behandeling.

Behandelaar

De natuurlijke persoon, paramedicus of therapeut, die namens Huidkliniek Friesland bij de uitvoering van de behandeling betrokken is.

Prijs

De prijs van een behandeling, inclusief eventuele bijkomende vergoedingen.

Incident

Conform uitvoeringsbesluit artikel 1.1 wkkgz: een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, en heeft geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade bij de patiënt.

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zoals die worden gehanteerd door Huidkliniek Friesland.

Geschilleninstantie

De erkende en onafhankelijke Geschilleninstantie ‘Klachtenloket Paramedici’ (KLP). www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

 

 1. Toepasselijkheid
  • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst.

 

 1. Totstandkoming van de behandelingsovereenkomst
  • De behandelingsovereenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever aan Huidkliniek Friesland de opdracht verstrekt tot het verrichten van paramedische handelingen.
  • Voor het aangaan van de behandelingsovereenkomst dient de opdrachtgever de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt ongeacht de leeftijd van de patiënt.
  • De opdrachtgever is aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de door hem aangegane behandelingsovereenkomst.
  • Vóór het sluiten van de behandelingsovereenkomst wordt de opdrachtgever en/of de patiënt door de kliniek geïnformeerd over:
  • De gehanteerde intakeprocedure;
  • De (beoogde) resultaten en (mogelijke) gevolgen van de behandeling;
  • Alternatieven voor de behandeling;
  • De prijs, de mogelijkheden ten aanzien van verzekeringen en tijdstip(pen) en wijze betaling;
  • Het tijdstip(pen) en de plaats van behandeling;
  • De bedenktijd, om tot een weloverwogen besluit te kunnen komen;
  • De te nemen acties na het sluiten van de behandelingsovereenkomst;
  • Als van toepassing: welke behandelaar(s) feitelijk de Behandeling zal (zullen) uitvoeren of bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst zijn betrokken;
  • De informatie/instructies voor de patiënt, te volgen voorafgaand aan de Behandeling;
  • De instructies voor begeleiding, opvang, vervoer en bereikbaarheid;
  • De instructies voor de patiënt voor na de behandeling, inclusief de symptomen waarbij de patiënt contact moet opnemen en gegevens over degene met wie de patiënt contact moet opnemen;
  • De bereikbaarheid van de organisatie van Huidkliniek Friesland als er complicaties optreden buiten werktijden;
  • De Algemene Voorwaarden.
  • Bij de intake is de opdrachtgever verplicht de naam en de gegevens voor bereikbaarheid van een contactpersoon op te geven.

 

 1. Opzegging van de behandelovereenkomst
  • Huidkliniek Friesland kan de behandelovereenkomst niet opzeggen behalve bij gewichtige redenen.
  • Als Huidkliniek Friesland de behandelingsovereenkomst wegen gewichtige redenen opzegt, maar de behandeling niet kan worden uitgesteld, zal Huidkliniek Friesland zorgen voor adequate vervanging.

 

 1. Informatie
  • Huidkliniek Friesland licht de patiënt op duidelijke wijze in over het voorgenomen onderzoek, de voorgestelde behandeling en de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en zijn gezondheidstoestand.
  • Op verzoek van de patiënt wordt de in het vorige lid genoemde informatie schriftelijk verstrekt.
  • Bij het verstrekken van de informatie als bedoeld in het eerste lid laat Huidkliniek Friesland zich leiden door wat de patiënt redelijkerwijze dient te weten over:
  • De aard en het doel van het onderzoek of de behandeling die hij noodzakelijk acht en over de uit te voeren verrichtingen;
  • De te verwachten gevolgen en risico’s van het onderzoek of de behandeling voor de gezondheid van de patiënt;
  • Andere in aanmerking komende methoden van onderzoek of behandeling;
  • De staat van gezondheid en de daarvoor te verwachten gevolgen van het onderzoek of de behandeling.
  • De in het eerste lid bedoelde inlichtingen hoeven niet aan de patiënt te worden verstrekt als het verstrekken daarvan kennelijk ernstig nadeel voor de patiënt zou opleveren. De kliniek mag van deze bevoegdheid slechts gebruik maken nadat hij daarover een andere dan de direct betrokken behandelaar daarover heeft geraadpleegd.
  • Als Huidkliniek Friesland gebruik maakt van zijn bevoegdheid om de patiënt inlichtingen te onthouden, verstrekt hij deze inlichtingen zo nodig aan de contactpersoon als bedoeld in artikel 3 lid 5.
  • De inlichtingen worden alsnog verstrekt aan de patiënt zodra het in het vierde lid bedoelde nadeel niet meer te verwachten is.
  • Als de patiënt heeft laten weten dat hij de inlichtingen als bedoeld in het eerste lid niet wil ontvangen, blijft het verstrekken daarvan achterwege behalve als dit nadeel oplevert voor de patiënt of anderen.

 

 1. Voorafgaande toestemming
  • Voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst is de toestemming van de patiënt vereist.
  • Als de patiënt dat verzoekt, legt Huidkliniek Friesland schriftelijk vast voor welke verrichtingen de patiënt toestemming heeft gegeven en verstrekt Huidkliniek Friesland de patiënt een afschrift daarvan.
  • Als de patiënt jonger is dan 12 jaar is niet zijn toestemming vereist maar de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd.
  • Als de patiënt 12 jaar of ouder is, maar jonger dan 16 jaar is, is naast toestemming van de patiënt de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd vereist. De verrichting kan zonder toestemming van de ouders / voogd worden uitgevoerd als deze kennelijk nodig is om ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen of als de patiënt na de weigering van toestemming de verrichting weloverwogen blijft wensen.

 

 1. Zorg
  • Huidkliniek Friesland neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht en handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid zoals deze voortvloeit uit de voor de hulpverlener geldende professionele standaard en de richtlijnen van de beroepsgroep.
  • Huidkliniek Friesland zal een verzoek tot doorverwijzing naar een andere deskundige hulpverlener voor een tweede mening (second opinion) niet weigeren. De kliniek zal op verzoek de resultaten van de tweede mening met de patiënt bespreken.

 

 1. Dossier
  • Huidkliniek Friesland richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de patiënt.
  • Voor zover dit voor een goede hulpverlening noodzakelijk is, maakt Huidkliniek Friesland aantekening van de gegevens over de gezondheid van de patiënt en de uitgevoerde verrichtingen en neemt hij andere stukken met zodanige gegevens op.
  • Onder meer worden vastgelegd:
  • Toegediende en voorgeschreven medicatie;
  • Als van toepassing de traceerbaarheid van medicatie, implantaten en andere medische hulpmiddelen.
  • Voorgaande behandelingen eventueel bij andere instellingen
  • Op verzoek van de patiënt verstrekt Huidkliniek Friesland zo spoedig mogelijk inzage en/of een gratis afschrift van het dossier aan de patiënt.
  • Verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.
  • Op verzoek van de patiënt voegt Huidkliniek Friesland een door de patiënt afgegeven verklaring met betrekking tot de in het dossier opgenomen stukken aan het dossier toe. Patiënt daarom gevraagd heeft. Vernietiging blijft achterwege als het redelijkerwijs aannemelijk is dat bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt en als vernietiging volgens de wet niet mag.
  • Behalve als om eerdere vernietiging is gevraagd bewaart Huidkliniek Friesland de bescheiden in het dossier gedurende 15 jaren vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.

 

 1. Geheimhouding
  • Huidkliniek Friesland verstrekt zonder de instemming van de patiënt geen gegevens aan derden, met uitzondering van de gevallen bedoeld in het vierde en vijfde lid van artikel 5 van deze voorwaarden.
  • Voor zover de wet niet anders bepaalt, vindt verstrekking van gegevens en inzage aan een derde slechts plaats voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad.
  • Derden als bedoeld in het eerste lid zijn niet:
  • Degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst als de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden;
  • De ouders die het gezag over de Patiënt uitoefenen of zijn voogd, indien van hen toestemming is vereist als bedoeld in het derde en vierde lid van artikel 6, voor zover de verstrekking van gegevens en inzage niet in strijd komt met de zorg die een goed hulpverlener in acht moet nemen.

 

 1. Privacy
  • Huidkliniek Friesland hanteert een privacyreglement, dat op verzoek aan de patiënt ter beschikking wordt gesteld en te vinden is op de website: huidkliniekfriesland.nl
  • Zonder toestemming van de patiënt voert Huidkliniek Friesland geen verrichtingen uit als deze kunnen worden waargenomen door anderen dan de patiënt of de behandelaars.
  • De anderen als bedoeld in het tweede lid zijn niet:
  • Degenen van wie de medewerking bij de uitvoering van de verrichting noodzakelijk is;
  • De ouders die het gezag over hem uitoefenen of de voogd van een Patiënt jonger dan 16 jaar (artikel 6 lid 3 en 4).

 

 1. Zorgplicht van eigendommen
  • Huidkliniek Friesland zal maatregelen treffen die redelijkerwijs mogelijk zijn om schade aan, of vermissing van, de eigendommen van de patiënt te voorkomen. Huidkliniek Friesland informeert de Patiënt over deze maatregelen.
  • De patiënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen.

 

 1. Informatie en medewerkingsplicht
  • De patiënt geeft Huidkliniek Friesland, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst behoeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • Huidkliniek Friesland is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die de Patiënt lijdt als gevolg van een tekortkoming van Huidkliniek Friesland in de nakoming van zijn verplichtingen uit de behandelingsovereenkomst.

 

 1. Aansprakelijkheid opdrachtgever
  • De opdrachtgever is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die Huidkliniek Friesland lijdt als gevolg van een tekortkoming van de opdrachtgever of van de patiënt in de nakoming van hun verplichtingen uit de behandelingsovereenkomst.
  • Als de opdrachtgever aantoont en zo nodig bewijst dat de tekortkoming hem of de patiënt niet kan worden toegerekend is hij niet aansprakelijk voor de schade bedoeld in het vorige lid behalve voor zover er sprake is van een voordeel als bedoeld in artikel 6:78 BW.

 

 1. Prijs
  • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  • In afwijking van het vorige lid kan Huidkliniek Friesland producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Huidkliniek Friesland geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Huidkliniek Friesland dit bedongen heeft en:
  • Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
  • De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

 1. Klachtenregeling
  • Huidkliniek Friesland hanteert een op de wet gebaseerde en voldoende bekendgemaakte regeling voor de opvang, en afhandeling van klachten en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  • Onderdeel van de klachtenregeling is de door de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg bedoelde klachtenfunctionaris. Deze zorgt o.a. voor opvang van de klacht, kan bemiddelen en een oplossing voor de klacht aandragen. De klachtenfunctionaris kan bovengenoemde werkzaamheden onafhankelijk uitvoeren. De naam en contactgegevens van deze functionaris staan in de boven bedoelde klachtenregeling.
  • De klachtenregeling wordt op verzoek aan de patiënt ter beschikking gesteld en is te vinden is op de website: huidkliniekfriesland.nl.
  • Klachten over de uitvoering van de behandelingsovereenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Huidkliniek Friesland nadat opdrachtgever en/of patiënt vermeende gebreken heeft geconstateerd.
  • Bij de klachtenfunctionaris ingediende klachten worden afgehandeld binnen uiterlijk 6 weken gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Huidkliniek Friesland per omgaande geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de opdrachtgever en/of patiënt een meer uitvoerig antwoord kan verwachten, met een maximum van verlenging met 4 weken.
  • Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillenregeling
  • Geschillen tussen de opdrachtgever en/of de patiënt enerzijds en Huidkliniek Friesland anderzijds over de totstandkoming of de uitvoering van de behandelingsovereenkomst, kunnen zowel door de opdrachtgever en/of patiënt als door de zorgaanbieder schriftelijk of op elektronische wijze aanhangig worden gemaakt bij de erkende en onafhankelijke Geschilleninstantie Kwaliteitsregister Paramedici (kwaliteitsregisterparamedici.nl).
  • Een geschil wordt door de Geschilleninstantie slechts in behandeling genomen, als de opdrachtgever of patiënt zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig artikel 15 bij Huidkliniek Friesland heeft ingediend.
  • Een geschil dient binnen 1 jaar na het ontstaan ervan bij de Geschilleninstantie aanhangig te worden gemaakt.
  • Wanneer de opdrachtgever of patiënt een geschil voorlegt aan de Geschilleninstantie, is Huidkliniek Friesland aan deze keuze gebonden. Als Huidkliniek Friesland een geschil aan de Geschilleninstantie wil voorleggen, moet hij de opdrachtgever vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Huidkliniek Friesland dient daarbij aan te kondigen dat als de opdrachtgever of patiënt daarmee niet akkoord gaat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
  • De geschillenregeling wordt op verzoek aan de patiënt ter beschikking gesteld en is te vinden is op de website: huidkliniekfriesland.nl.
  • Geschillen kunnen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de Geschilleninstantie of aan de rechter.

 

 1. Afwijking van de Algemene Voorwaarden
  • Individuele afwijkingen van de Algemene Voorwaarden kunnen slechts met toestemming van de opdrachtgever worden overeengekomen en zijn slechts toegestaan voor zover zij in het voordeel van de opdrachtgever of de patiënt zijn.
  • Individuele afwijkingen van de Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen Huidkliniek Friesland en de opdrachtgever worden vastgelegd. Huidkliniek Friesland draagt zorgt voor het vastleggen van de afwijkingen en verschaft de opdrachtgever of de patiënt een afschrift daarvan.